BAŽDARENE VAGE NA ZELENIM PIJACAMA

“Tržnice i pijace”d.o.o. su završile baždarenje i ovjeru elektromehaničkih vaga koje se koriste na zelenim pijacama u Podgorici.

Ovaj postupak podrazumijeva pregled vaga od strane ovlašćenih lica, kojim se utvrđuje usklađenost tog mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima. Nakon što se postupkom pregleda utvrdi da mjerilo ispunjava te zahtjeve, vrši se žigosanje. Baždarenje i ovjera se vrši se svake druge godine.

Za kupce ovo znači sigurnost da se radi o tačnim i preciznim vagama.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor je zaključen sa napovoljnijim ponuđačem “Libela”d.o.o. Podgorica, koji je izvršio uslugu u dogovorenom roku. Vrijednost ugovorene usluge je 6.970,00 eura.