USKORO JAVNI POZIV ZA PIJACU U TUZIMA

Gradonačelnik dr Ivan Vuković imenovao je Komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda po javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zajedničko ulaganje u izgradnju objekata centralne djelatnosti – tržnice u Tuzima, u skladu sa Statutom Glavnog grada i Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po pozivu na otvoreno nadmetanje za prikupljanje ponuda za zajedničko ulaganje u izgradnju objekata centralne djelatnosti – tržnice u Tuzima, u formi javno-privatnog partnerstva, sastavljena je od članova iz uprave Opštine Tuzi, uprave Glavnog grada i nadležnih sekretarijata, Direkcije za imovinu i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice

Zadatak Komisije je da pripremi javni poziv na osnovu analize vrijednosti uloga i potreba Glavnog grada i pripremi tendersku dokumentaciju s minimalnim zahtjevima Glavnog grada u smislu površine, sadržaja i opreme, kao i da sprovede postupak po javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zajedničko ulaganje u izgradnju poslovnih objekata – tržnice u Tuzima. Komisija je, takođe, dužna da sprovede postupak otvaranja, pregleda i ocjenjivanja pristiglih ponuda sa zapisnikom o otvaranju, sačini izvještaj o predmetnom postuku, kao i da odgovornom licu naručioca predloži odluku o izboru najpovoljnije ponude.

Podsjećamo, Programom rada „Tržnica i pijaca“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, kao i Programom uređenja prostora Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu, planirana je izgradnja tržnice u Tuzima, a realizacija ovog projekta planira se putem javno-privatnog partnerstva.