Objavljeno obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Nakon javnog otvaranja pristiglih ponuda za uslugu baždarenja i ovjere elektromehaničkih vaga, “Tržnice i pijace” objavile obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Vage