“Tržnice i pijace” dobile Sertifikate ISO 9001:2008 i HACCP

Društvo “Tržnice i pijace” je dobilo Sertifikat kojim se potvrđuje da je Analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka u Društvu u skladu sa normom HACCP i Sertifikat koji potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom u Društvu u skladu sa normom ISO 9001:2008.

Osnovni razlozi za uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom i usklađivanje poslovanja sa zahtjevima norme ISO 9001 i HACCP sistema je da Društvo poboljša poslovne procese i kvalitet usluga, te da istovremeno usaglasimo poslovanje sa Zakonom o bezbjednosti hrane. Takođe, motivi za sertifikaciju su i poboljšanje ugleda i konkurentne sposobnosti na tržištu.

Serifikati važe tri godine i podrazumijevaju redovne kontrole od strane Instituta za certificiranje sistema, kao i pravljenje polugodišnjih izvještaja o realizaciji i praćenju kritičnih kontrolnih tačaka. Na nivou Društva, imenovan je i tim koji je zadužen da prati i sprovodi aktivnosti sistema menadžmenta kvalitetom.

Uvođenje ovih standarda predstavlja značajan datum u našoj istoriji i napredak u poslovanju i konkurentnosti na tržištu.

SERTIFIKAT-HACCP
SERTIFIKAT-ISO 9001:2008