Baždarenje i ovjera elektromehaničkih vaga-javna nabavka

Društvo “Tržnice i pijace” je dana 22.septembra objavilo poziv za javnu nabavku šopingom za usluge baždarenja i ovjere elektromehaničkih vaga. Procijenjena vrijednost nabavke je 6.000,00eura sa obračunatim PDV-om. Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14.30 sati, zaključno sa danom 05.10.2016.godine do 11:00 sati, na arhivi u ulici Oktobarske revolucije br.124. Istog dana će biti otvorene pristigle ponude. Detaljnije informacije zainteresovani mogu pronaći na Portalu javnih nabavki i na našem sajtu.