Predat elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Za izgradnju objekta u zahvatu DUP-a “Konik-Sanacioni plan”-Izmjene i dopune, Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, podnijeli smo zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu 30.septembra 2015.godine. Javna rasprava o ovom elaboratu će se održati 15.oktobra u 10 h, u prostorijama Sekretarijata.