Stočna pijaca ponovo radi

Veterinarska uprava Crne Gore ponovo je dozvolila promet stoke na Stočnoj pijaci u Podgorici, koji je bio zabranjen od 24.oktobra 2014.godine zbog bolesti „Plavi jezik“.
Stručnim uputstvom Veterinarske uprave o uslovima za kretanje preživara i mjerama za kontrolu na mjestima za promet i okupljanje životinja, radi zaštite zdravlja preživara od bolesti plavog jezika, definisano je da će na Stočnoj pijaci, tokom cijelog radnog dana pijace, biti prisutan veterinar iz veterinarske ambulante koju rješenjem ovlasti Veterinarska uprava.
Da bi preživari mogli biti premješteni-dopremljeni do Stočne pijace, moraju poticati sa gazdinstva koje nije proglašeno zaraženim od bolesti plavog jezika, a vlasnik grla je dužan obezbijediti uvjerenje o zdravstvenom stanju na dan transporta, što će provjeravati prisutni veterinar. Pored toga, njegov zadatak će biti da prilikom dopremanja stoke na pijacu izvrši kontrolu dokumentacije koja je prati, uvjerenja sa dokazom o izvršenom tretiranju prevoznog sredstva odgovarajućim insekticidnim sredstvom i da izvrši fizički pregled preživara radi utvrđivanja vidljivih kliničkih znakova bolesti plavog jezika.
Veterinar je dužan da vodi evidenciju o svakoj pošiljci preživara koja je dopremljena na Stočnu pijacu u Podgorici, kao i da nakon prodaje, izvrši prenos uvjerenja, odnosno izvrši promjenu vlasnika.
Samo za ona grla koja posjeduju svu neophodnu dokumentaciju i koja su potpuno zdrava biće dozvoljen ulaz na pijacu i njihova prodaja.